top of page

Sertifikacija sistema za bezbednost hrane HACCP

HACCP sistem je namenjen svim organizacijama koje obavljaju prehrambene delatnosti, uključujući  i organizacije, čiji proizvodi ili usluge utiču direktno na zdravstvenu  bezebdnost hrane, kao što su proizvođači ambalaže za prehrambenu industriju, transportne organizacije, organizacije koje pružaju usluge održavanja higijene u proizvodnim pogonima i drugo.  HACCP sistem je danas veoma rasprostranjen i prepoznatljiv na tržištu hrane.


Sertifikacija HACCP sistema ne predstavlja zakonsku obavezu, ali može doneti mnogo prednosti i olakšati poslovanje, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu, ali i prilikom kontrole HACCP sistema od strane nadležnih organa.


Prednosti na domaćem tržištu:


Sertifikat pruža mogućnost saradnje sa najvećim lancima snabdevanja u Srbiji jer se prilikom ugovaranja traži dokaz o usklađenosti sa HACCP principima. Takođe, svaki veliki lanac trgovina će ocenjivanje dobavljača vršiti na osnovu postavljenih kriterijuma (sertifikatom HACCP sistema ostvaruje se prednost u odnosu na ostale učesnike). Na tenderima, javnim nabavkama, pogotovo u vrtićima, školama i drugim javnim ustanovama, posedovanje sertifikovanog HACCP sistema je jedan od glavnih uslova za postizanje saradnje. Kupci imaju više poverenja u proizvode firme koja ima HACCP sertifikat i češće kupuju te proizvode u odnosu na proizvode konkurencije. Prisutna je globalna svetska kampanja o povećanju svesti o bezbednosti hrane i opredeljenje, svih u lancu ishrane, da garantuju bezbednost proizvoda. Sertifikat je garant. Potrošači žele nezavistan dokaz da je obezbeđena zdravstvena bezbednost proizvoda. Inspekcija će često tražiti HACCP sertifikat kao dokaz o implementiranom sistemu.


Prednosti na inostranom tržištu:


Za proizvode sa dužim rokom trajanja i otpornosti u uslovima transporta potpuno je ostvarljiv plasman na tržišta van naše zemlje. Takvi proizvodi su smrznuta testa (pite, lisnato testo, lisnato testo sa punjenjima) i sl. Evropska unija tj. njene članice već dugi niz godina primenjuju dobru higijensku i proizvođačku praksu, imaju dokaze (sertifikate) o tome i u ostvarivanju saradnje to postavljaju kao uslov. Druge zemlje, kulturološki različite, imaju posebne zahteve i takođe traže dokaze o primeni.


Marketinške prednosti:


Sertifikat je reklama za sebe. Sertifikovane organizacije ne moraju da objašnjavaju koliko su sjajne jer će to sertifikat reći za njih. Na svakom pakovanju uz navođenje (na adekvatan način) da je preduzeće sertifikovano kupac se podseća da je sertifikovana organizacija orijentisana na njegovu bezbednost i zadovoljstvo. Sertifikat je još jedna „diploma“ za ceo kolektiv i predstavlja sve pojedince i svojevrsna je „nagrada“ za uloženi trud.


Prednosti u komunikaciji sa nadležnim organima:


Sertifikovane organizacije ulivaju veće poverenje u higijenske uslove rada i  primenu HACCP principa nadležnih organa (republička, pokrajinska inspekcija i sl.) Sertifikat je dokaz da se poštuje Zakon o bezbednosti hrane i znači potpunu usklađenost za državnom regulativom. U slučaju sudskih procesa sertifikat je relevantan dokaz.

​​​​​​​​​​​​
HACCP sistem za bezbednost hrane se sertifikuje u skladu sa  CAC / RCP 1-1969 (Rev. 4 – 2003),
a postupak sertifikacije se odvija kroz nekoliko koraka koji slede:

1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije, kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj lokacija i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.

2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge.


4. Nakon usaglašavanja oko detalja provere, tim ocenjivača održava pretproveru u slučaju kompleksnog sistema i specifične delatnosti ili sprovodi redovnu proveru, u skladu sa dostavljenim programom i planom.


5. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i Lider HACCP tima upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


6. Provera se sastoji iz dva dela: I i II faze. I faza započinje pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem bezbednosti hrane klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Ocenjivač će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocenjivanja sistema na licu mesta.


7. II faza provere uključuje ocenjivače koji će proveriti sistem upravljanja klijenta na mestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primena definisanih zahteva standarda, specifikacija i zakonskih normi, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procene.


8. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


9. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.

10. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


11. Sertifikat koji se izdaje za HACCP sistema bezbednost hrane važi godinu dana, nakon čega se ponovo sprovodi provera kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provere, biće izdat novi sertifikat.

 

bottom of page