top of page

Sertifikacija sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije ISO 37001

ISO 37001 specificira zahteve i pruža smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije. Sistem može biti samostalan ili se može integrisati u celokupan sistem upravljanja. ISO 37001 se odnosi na aktivnosti organizacije:

· Korupcija u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;

· Podmićivanje od strane organizacije;

· Podmićivanje od strane osoblja organizacije koje deluje u ime organizacije ili za njenu korist;

· Podmićivanje poslovnih saradnika organizacije koje deluju u ime ili u korist organizacije;

· Podmićivanje organizacije;

· Podmićivanje osoblja organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

· Podmićivanje poslovnih saradnika organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

· Direktno i indirektno podmićivanje (na primer, mito koje nudi ili prihvati treća strana).

ISO 37001 primenjuje se samo na korupciju. On postavlja zahteve i daje smernice za sistem menadžmenta dizajniran da pomogne organizaciji da spreči, otkrije i odgovori na podmićivanje i da se pridržava zakona protiv korupcije.

ISO 37001 ne specificira prevaru i druga krivična dela protiv konkurencije, pranje novca ili druge aktivnosti vezane za korupciju, iako organizacija može izabrati da proširi obim sistema upravljanja tako da uključi takve aktivnosti.

Zahtevi standarda ISO 37001 su generički i namenjeni su da budu primenjivi na sve organizacije (ili delove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu aktivnosti i da li u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.


Sistem  menadžmenta  za borbu protiv korupcije se sertifikuje prema specifikaciji ISO 370001, a postupak sertifikacije se odvija kroz nekoliko koraka koji slede:


1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije,  kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj lokacija i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.


2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge.


4. Nakon usaglašavanja oko detalja provere, tim ocenjivača održava pretproveru u slučaju kompleksnog sistema i specifične delatnosti ili sprovodi redovnu proveru, u skladu sa dostavljenim programom i planom.


5. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i koordinator sistema upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


6. Provera se sastoji iz dva dela: I i II faze. I faza započinje  pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom, ciljeva, rezultata preispitivanja upravljanja i rezultata interne revizije. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem menadžmenta klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Ocenjivač će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocenjivanja sistema na licu mesta.


7. II faza provere uključuje ocenjivače koji će proveriti sistem upravljanja klijenta na mestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primena definisanih zahteva standarda sistema menadžmenta i specifikacija, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema menadžmenta i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procene.


8. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


9. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.


10. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


11. Prve i druge godine, nakon inicijalne provere, na lokaciji klijenta se sprovodi procena kritičnih komponenti sistema upravljanja. Identifikuje se potencijal za poboljšanje, sa fokusom na stalno unapređenje i održivu efikasnost. Klijent se o datumu nadzorne provere obaveštava pisanim putem, kada mu se dostavljaju program i plan provere, kao i lista ocenjivača.


12. Sertifikat koji se izdaje za sistem menadžmenta kvalitetom važi ograničen vremenski period - odnosno tri godine. Na kraju ovog ciklusa, ponova provera će biti sprovedena kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provere, biće izdat novi sertifikat.

bottom of page