top of page

Politika kvaliteta i nepristrasnosti

Politika CESNA DOO BEOGRAD je uspostavljanje i dokumentovanje sistema menadžmenta koji je usklađen sa kriterijumima navedenim u SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta.

CESNA DOO BEOGRAD se zalaže za postizanje visokog nivoa kvaliteta u svim aspektima svog rada putem usvajanja i primene dokumentovanih procedura sistema menadžmenta.

CESNA DOO BEOGRAD se obavezuje da će uvek pružati usluge koje su u skladu sa važećim zahtevima za akreditaciju i održavanje akreditacije kod Akreditacionog tela Srbije.


CESNA DOO BEOGRAD zapošljava i angažuje osoblje, na neodređeno ili određeno vreme, sa punim ili nepunim radnim vremenom, koje ima odgovarajuće kvalifikacije, i angažovanom osoblju omogućava potrebnu obuku kako bi se osigurao potrebni nivo znanja i veština za rad na poslovima provere i sertifikacije.


CESNA DOO BEOGRAD pruža nezavisne i nepristrasne usluge i stara se da su svi učesnici oslobođeni od bilo kakvih komercijalnih, finansijskih ili drugih pritisaka koji bi mogli uticati na njihovo prosuđivanje i odluke koje donose u procesima provere i sertifikacije. CESNA DOO BEOGRAD u potpunosti razume važnost nepristrasnosti u obavljanju svoje delatnosti sertifikacije i drži pod kontrolom eventualne sukobe interesa na način koji je proaktivan, a sve u cilju osiguranja objektivnosti svih aktivnosti sertifikacije.


CESNA DOO BEOGRAD je obezbedilo adekvatan nivo osiguranja od profesionalne štete koja je povezana sa aktivnostima provere i sertifikacije.


CESNA DOO BEOGRAD ne nudi niti pruža konsultantske usluge za sisteme menadžmenta, ne obavlja interne provere kod svojih klijenata, kao ni druge radnje koje bi predstavljale konflikt interesa i koje bi mogle da ugroze poverljivost, nepristrasnost i objektivnost CESNA DOO BEOGRAD.


Sistem za osiguranje kompetentnosti, konzistentnosti i nepristrasnosti u CESNA DOO BEOGRAD je dokumentovan u Poslovniku sistema menadžmenta i drugim dokumentima na koje se poziva Poslovnik sistema menadžmenta, uključujući pravila, procedure, uputstva, opšta akta i obrasce.


Svi zaposleni/angažovani u CESNA DOO BEOGRAD su u obavezi da se upoznaju sa Poslovnikom sistema menadžmenta i drugim pripadajućim dokumentima iz sistema menadžmenta, da izvršavaju svoje obaveze koje proističu iz tih dokumenata, i da obaveste Koordinatora sistema menadžmenta ili direktora o bilo kakvim nedostacima ili manjkavostima u sistemu.


Gore ustanovljena politika se dokumentuje u Poslovniku sistema menadžmenta koji donosi direktor. Bilo kakve promene ustanovljene politike ne smeju biti učinjene bez saglasnosti Odbora za sertifikaciju.


Direktor je odgovoran za utvrđivanje merljivih ciljeva koji proizilaze iz ustanovljene politike i odgovoran je za njihovo sprovođenje.


Koordinator sistema menadžmenta je odgovoran za uspostavljanje, sprovođenje i održavanje procesa i procedura potrebnih za sistem menadžmenta, kao i za izveštavanje Odbora za sertifikaciju o rezultatima sistema menadžmenta i potrebi za poboljšanjem.

bottom of page