top of page

Sertifkacija sistema  upravljanja bеzbеdnоšću drumskоg sаоbrаćаја (BDS) ISO 39001

Problem bezbednosti u saobraćaju je pre svega državni problem a ujedno i prva briga korisnika javnih saobraćajnica. Negativne posledice na putevima danas dovode do značajnih materijalnih gubitaka i ljudskih života čime bezbednost postaje ozbiljan društveni problem. Srbija ima potrebu za prihvatanjem čitavog niza standarda nametnutih od strane EU, a time i ISO 39001 Bezbednost drumskog saobraćaja (RTS–Road Traffic Safety ili BDS) koji predstavlja osnov za usaglašavanje i unapređenje zakonske regulative i tehničkih standarda u ovoj oblasti. 

Standard ISO 39001 predstavlja podlogu za stvaranje uslova dobro organizovanog nacionalnog fokusa na povećanju bezbednosti saobraćaja na putevima usaglašenog sa dobrom evropskom praksom. 

Standard je primenljiv, u javnim i privatnim organizacijama koje imaju bilo kakvu interakciju sa bezbednošću drumskog saobraćaja, a to su:

 •      organizacije koje se bave prevozom putnika ili tereta 

 •      transportni i/ili logistički operatori koji generišu aktivnosti u vezi transporta

 •      osoblje koje radi u sistemu drumskog saobraćaja

 •      organizacije koje se bave projektovanjem, izgradnjom, operativnim održavanjem puteva i ulica i saobraćajnom signalizacijom

 •      proizvođači automobila, teretnih i drugih drumskih vozila uključujući proizvođače rezervnih delova i opreme

 •      institucije za pružanje hitnih medicinskih usluga i pomoći žrtvama nesreća

 •      državne institucije (Ministarstva, Policija, Obrazovne institucije i drugi državni organi)

Standard je primenljiv za svaku organizaciju, koja želi da:

 •      uspostavi, implementira, održava i unapređuje menadžment sistem bezbednosti drumskog saobraćaja

 •      usaglasi sopstvene standarde sa standardima EU i politikom BDSa

 •      upoređuje sopstvene rezultate sa repernim rezultatima u svetu

 •      učestvuje u stalnom unapređenju bezbednosti saobraćaja

 •      posmatra i ocenjuje događaje koji su u vezi sa bezbednošću saobraćaja

Suština je u harmonizaciji propisa između UN-ISO (ISO/IEC Direktiva, deo 2.) i učesnika u saobraćaju na raznim nivoima odlučivanja, što će zahtevati:

   

 •  usklađivanje, korespondenciju i integraciju strukture menadžment sistema

 •      RTS 39001 sa ISO 9001, EMS 14001, OHSAS 18001, SMS (ISO/PAS) 28000 Security, ISO 31000 Rizik i drugim menadžment sistemima

 •      postavljanje organizacionog koncepta i implementaciju ISO 39001 na svim nivoima i interesnim grupama

 •      odgovornost „top menadžmenta“ po osnovu QMS 9001 na različitim nivoima upravljanja

 •      definisanje seta jedinstvenih i zajedničkih indikatora performansi KPI i posebno SPI radi monitoringa na svetskom i nacionalnom nivou kao sastavnog dela nacionalnih strategija

 •      definisanje jedinstvenih procedura i pristupa u analizama saobraćajnih nezgoda 

 •      stalno poboljšanje bezbednosti saobraćaja javnih i privatnih prevoznika u teretnom i putničkom saobraćaju, putara, proizvođača vozila, medicinara, policije i svih drugih koji na bilo koji način utiču na bezbednost saobraćaja. 

 

Ovaj međunarodni standard zahteva da organizacija razvija, implementira i održava procedure i procese kao deo BDS-a za upravljanje sistemom bezbednosti koji može biti integrisan kroz: nivoe upravljanja, kod donošenja strategija i planiranja, procedure izveštavanja, razvojnu politiku, kulturu i dr.

 

​Sistem menadžmenta bezbednošću drumskog saobraćaja se sertifikuje u skladu sa a standardom ISO 39001, dok se postupak sertifikacije  odvija kroz nekoliko koraka koji slede:


 

1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije,  kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj lokacija i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.


2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge.


4. Nakon usaglašavanja oko detalja provere, tim ocenjivača održava pretproveru u slučaju kompleksnog sistema i specifične delatnosti ili sprovodi redovnu proveru, u skladu sa dostavljenim programom i planom.


5. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i koordinator sistema upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


6. Provera se sastoji iz dva dela: I i II faze. I faza započinje  pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom, ciljeva, rezultata preispitivanja upravljanja i rezultata interne revizije. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem menadžmenta klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Ocenjivač će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocenjivanja sistema na licu mesta.


7. II faza provere uključuje ocenjivače koji će proveriti sistem upravljanja klijenta na mestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primena definisanih zahteva standarda sistema menadžmenta i specifikacija, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema menadžmenta i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procene.


8. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


9. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.


10. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


11. Prve i druge godine, nakon inicijalne provere, na lokaciji klijenta se sprovodi procena kritičnih komponenti sistema upravljanja. Identifikuje se potencijal za poboljšanje, sa fokusom na stalno unapređenje i održivu efikasnost. Klijent se o datumu nadzorne provere obaveštava pisanim putem, kada mu se dostavljaju program i plan provere, kao i lista ocenjivača.


12. Sertifikat koji se izdaje za sistem menadžmenta kvalitetom važi ograničen vremenski period - odnosno tri godine. Na kraju ovog ciklusa, ponova provera će biti sprovedena kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provere, biće izdat novi sertifikat.

bottom of page