top of page

Sertifikacija proizvoda na odsustvo glutena

Toast with Avocado

Gluten (lat. lepilo) je elastična belančevinasta supstanca netopiva u vodi.

Najčešća asocijacija vezana uz gluten su žitarice jer je poznato da je on široko zastupljen upravo u žitaricama poput pšenice, ječma, raži.

Pored toga, zbog svojstava elastičnosti i lepljivosti masovno se koristi u prehrambenoj, farmaceutskoj, pa čak i kozmetičkoj industriji.

Sadržan je u većini prehrambenih prerađevina, u konzerviranoj hrani, u mnogim lekovima i vitaminskim napicia, kao i u pojedinim kozmetičkim

proizvodima.

 

Ipak, u novije vreme, usled porasta obolelih od celijakije kao i zbog povećanog broja onih sa razvijenom blažom ili težom intolerancijom na gluten, sve veći broj proizvođača se okreće proizvodnji bezglutenskih proizvoda.

Takve proizvode na policama marketa pronalazimo pod oznakom gluten free.

 

Proizvodi BEZ GLUTENA se sertifikuju u skladu sa šemom sertifikacije CODEX STAN 118-1979 , a postupak sertifikacije se odvija kroz nekoliko koraka koji slede:


 

1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije,  kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj proizvoda i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.


2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge. Provera mora biti sprovedena na licu mesta u slučaju deljene proizvodnje (kada ista organizacija proizovodi i proizvode koji sadrže gluten) i u slučaju prozvodnje "rizičnih proizvoda". 

3.a. Ukoliko se provera ne sprovodi na licu mesta, klijent dostavlja sertifikacionom telu potrebnu dokumentaciju i po tri uzorka od svakog proizvoda koji se sertifikuje.


4. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i koordinator sistema upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


5. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


7. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat i znak sertifikacije GLUTEN FREE proizvoda kojim može da označi proizvod.


8. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


9. Na svakih 12 meseci, vrši se ponovna provera. Klijent se o datumu nadzorne provere obaveštava svake godine pisanim putem, kada mu se dostavljaju program i plan provere, kao i lista ocenjivača.​ 

bottom of page