top of page

Politika zaštite životne sredine

Uloženo je puno truda i vremena u projektovanje softvera za upravljanje sistemom koji je baziran na web-u, kako bismo smanjili uticaj na okolinu i spečili prekomerno štampanje dokumenata.

Cilj nam je da postanemo lider na tržištu u snabdevanju uslugama uz pomoć elektronskih tehnologija, poštujući ekološke principe i filozofiju.
 

CESNA prilikom sprovođenja svakodnevnih aktivnosti i pružanja saveta klijentima nastoji da uzme u obzir uticaj na životnu sredinu i ima za cilj da stalno poboljšava ekološke performanse, sprečava zagađenja i održi floru, faunu i biodiverzitet.

Takođe, prilikom sprovođenja aktivnosti, CESNA nastoji da:

 • Za potrebe ocenjivanja sistema menadžmenata kod klijenata koristi vozila sa niskom potrošnjom goriva i niskim nivoom emitovanja štetnih gasova u atmosferu.

 • Smanji broj putovanja

 • Komunikaciju kroz dopise, ponude, fakture i slično isporučuje elektronsim metodama ili telefonskim putem tako da  smanji upotrebu papira i kertridža i smanji potrošnju električne energije.

 • Koristi recikliran potrošni materijal i da opremu koji ne koristi, kao što su kompjuteri, monitori i štampači, ponudi obrazovnim insitucijama radi podrške obrazovnom sistemu.

 • Uzdrži od upotrebe ekološki opasnih hemikalija za svrhe čišćenje u svim kancelarijama.

 • Koristi energetski efikasne električne uređaje gde god je moguće i da se smanji potrošnju prirodnih resursa.

 • Integriše ciljeve zaštite životne sredine u svaki vid komunikacije.

 • Obezbedi da svi zaposleni i podizvođači prihvate i poštuju politiku i uslove zaštite životne sredine.

 • Obezbedi da je ekološka politika dostupna javnosti, uključujući sve zainteresovane strane i saopštava je svom osoblju kako bi se osiguralo da je razumeju i poštuju.

 • Obezbedi sprovođenje aktivnosti u skladu sa svim zakonskim i regulatornim zahtevima iz oblasti zaštite životne sredine.
   

bottom of page