top of page

Profil kompanije

CESNA sprovodi detaljne i visoko profesionalne provere na nivou koji zadovoljava očekivanja svih zainteresovanih strana. Proveravači CESNA grupacije imaju bogato iskustvo u pružanju usluga provere i sertifikacije sistema menadžmenta i prilikom provere kombinuju znanje o zahtevima međunarodnih standarda sa znanjem o lokalnim tržišnim uslovima i zakonodavstvu.


CESNA ima za cilj da osigura da bilo koje provere CESNA grupacije doprinose poboljšanju svesti i donose inspiraciju za unapređenje kompanije čiji sistem se procenjuje.


Tehnički kapaciteti


CESNA sprovodi provere u okviru QCERT grupacije i poseduje aktreditaciju američkog akreditacionog tela ASIC.

Osoblje CESNA grupacije se sastoji od: inženjera, tehničara, inspektora, revizora, trenera i tehničkih eksperata. U zavisnosti od specifičnosti zadatka, CESNA angažuje najkompetentnija lica za sprovođenje usluge.


Nezavisnost i nepristrasnost


CESNA pruža nezavisane i nepristrasne usluge sertifikacije sistema menadžmenta i stara se da ni jedan pojedinac koji učestvuje u pružanju tih usluga ne bude izložen komercijalnim, finansijskim ili bilo kakvim drugim pritiscima koji bi mogli uticati na njegovo prosuđivanje i odluke koje donosi u procesima provere i sertifikacije.
CESNA u potpunosti razume važnost nepristrasnosti u obavljanju svoje delatnosti sertifikacije sistema menadžmenta pa zbog toga drži pod kontrolom eventualne sukobe interesa na način koji je pro-aktivan, a sve u cilju osiguranja objektivnosti u svim aktivnostima sertifikacije.
CESNA ne nudi, niti pruža konsultantske usluge za sisteme menadžmenta, ne obavlja interne provere kod svojih klijenata, kao ni druge poslove koji bi predstavljali konflikt interesa i koji bi mogli da ugroze poverljivost, nepristrasnost i objektivnost CESNA-a.

Profesionalno upravljanje


Viši menadžment CESNA grupacije je sastavljen od kvalifikovanih ocenjivača koji poseduju veliko praktično iskustvo iz oblasti osiguranja kvaliteta i provere sistema menadžmenta.

​​​

Međunarodno i lokalno delovanje


CESNA je prisutna na međunarodnom tržištu, ali primenjuje politiku osiguranja ispunjenosti lokalnih potreba, pa su uslovi i cene usluga prilagođeni poslovnoj kulturi i ekonomskoj razvijenosti svakog tržišta na kome nastupa.

Razumevanje i odgovornost


S obzirom da je CESNA samofinansirajuća organizacija, ona zavisi od svojih klijenata. Mi razumemo njihove potrebe i svaka preporuka i komentar su dobrodošli. Povratne informacije od klijenata su integrisane u sistemima poslovnog planiranja i procedurama.
 

bottom of page