top of page

Sertifikacija sistema  društvene odgovornosti prema ISO 26000

Ovaj međunarodni standard daje uputstva za sve vrste organizacija, bez obzira na njihovu veličinu ili lokaciju, u vezi sa:

a)    konceptima, pojmovima i definicijama koje se odnose na društvenu odgovornost;

b)    pozadinom, trendovima i karakteristikama društvene odgovornosti;

c)    principima i praksama koji se odnose na društvenu odgovornost;

d)    osnovnim temama i pitanjima koja se odnose na društvenu odgovornost;

e)    integrisanjem, primenom i promovisanjem društveno odgovornog ponašanja u celoj organizaciji i, preko njenih politika i prakse, u sferi njenog uticaja;

f)    identifikacijom i angažovanjem nosilaca interesa i

g)    saopštavanjem opredeljenja, učinka i drugih informacija koje se odnose na društvenu odgovornost.

 

Namera ovog međunarodnog standarda je da pomogne organizacijama da daju svoj doprinos održivom razvoju. Treba da ih podstakne da učine više od onoga što podrazumeva puko poštovanje zakona, istovremeno imajući u vidu da je pridržavanje zakona suštinska obaveza svake organizacije i ključni deo njihove društvene odgovornosti.

 

Standard treba da unapredi opšte razumevanje u oblasti društvene odgovornosti i da dopuni druge instrumente i inicijative u pogledu društvene odgovornosti, a ne da ih zameni.

Preporučljivo je da u primeni ovog međunarodnog standarda organizacija uzme u obzir društveni, ekološki, pravni, kulturni, politički i organizacioni pluralizam, kao i razlike u ekonomskim uslovima, a da pri tom bude dosledna međunarodnim normama ponašanja.

 

Ovaj međunarodni standard nije standard sistema upravljanja. On nije namenjen niti pogodan za sertifikacione i regulatorne svrhe niti za korišćenje prilikom ugovaranja. Svaka ponuda da se izda sertifikat za ISO 26000 ili svaka tvrdnja o posedovanju sertifikata za ISO 26000 predstavljali bi netačno predstavljanje namere i svrhe ovog međunarodnog standarda i njegovu zloupotrebu. Pošto ovaj međunarodni standard ne sadrži zahteve, takva sertifikacija ne bi bila dokaz saobraznosti sa ovim međunarodnim standardom.

 

Ovaj međunarodni standard treba da organizacijama pruži uputstva koja se tiču društvene odgovornosti i može da se koristi kao deo aktivnosti u sklopu javne politike. Međutim, za potrebe Sporazuma iz Marakeša kojim je osnovana Svetska trgovinska organizacija (STO), on nije predviđen da se tumači kao "međunarodni standard", "smernica" ili "preporuka", niti je namenjen tome da pruži osnovu za bilo kakvu pretpostavku ili zaključak da je neka mera dosledna obavezama vezano za STO. Dalje, njegova svrha nije da pruži osnovu za pravne postupke, tužbe, odbrane ili druge zahteve ni u kakvom međunarodnom, domaćem ili drugom postupku, niti je namenjen tome da bude navođen kao dokaz razvoja međunarodnog običajnog prava. Namera ovog međunarodnog standarda nije da sprečava razvoj nacionalnih standarda koji su konkretniji, zahtevniji ili druge vrste.


Sistem društvene odgovornosti sertifikuje u skladu sa standardom ISO 26000, dok se postupak sertifikacije odvija kroz nekoliko koraka koji slede:


1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije,  kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj lokacija i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.


2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge.


4. Nakon usaglašavanja oko detalja provere, tim ocenjivača održava pretproveru u slučaju kompleksnog sistema i specifične delatnosti ili sprovodi redovnu proveru, u skladu sa dostavljenim programom i planom.


5. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i koordinator sistema upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


6. Provera se sastoji iz dva dela: I i II faze. I faza započinje  pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom, ciljeva, rezultata preispitivanja upravljanja i rezultata interne revizije. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem menadžmenta klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Ocenjivač će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocenjivanja sistema na licu mesta.


7. II faza provere uključuje ocenjivače koji će proveriti sistem upravljanja klijenta na mestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primena definisanih zahteva standarda sistema menadžmenta i specifikacija, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema menadžmenta i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procene.


8. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


9. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.


10. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


11. Prve i druge godine, nakon inicijalne provere, na lokaciji klijenta se sprovodi procena kritičnih komponenti sistema upravljanja. Identifikuje se potencijal za poboljšanje, sa fokusom na stalno unapređenje i održivu efikasnost. Klijent se o datumu nadzorne provere obaveštava pisanim putem, kada mu se dostavljaju program i plan provere, kao i lista ocenjivača.


12. Sertifikat koji se izdaje za sistem menadžmenta kvalitetom važi ograničen vremenski period - odnosno tri godine. Na kraju ovog ciklusa, ponova provera će biti sprovedena kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provere, biće izdat novi sertifikat.

bottom of page