top of page

Sertifikacija IATF 16949 Sistema menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

ATF 16949 definše zahteve sistema menadžmenta kvalitetom usklađenog za potrebe globalne automobilske industrije. Cilj IATF 16949 je razvoj sistema menadžmenta kvalitetom koji osigurava stalno poboljšanje, naglašava sprečavanje defekata i smanjenje varijacija i otpada u lancu snabdevanja automobilske industrije. 16949 se odnosi na projektovanje/razvoj, proizvodnju, i, kada je relevantno, ugradnju i servis ostalih proizvoda auto industrije. Temelji se na ISO 9000, a nastao je oktobra 2016.godine kada je ISO/TS 16949 postao IATF 16949.


Gotovo svi proizvođači automobila (izuzev japanskih) postavljaju kao uslov za saradnju sa isporučiocima - primenu ovog standarda i certifikaciju od strane akreditovanih certifikacionih tela.
IATF 16949 se fokusira na sposobnost organizacije da ostvari svoje navedene ciljeve, kao i da ostvariti zadovoljstvo kupca u skladu sa isporukom delova u predviđenom roku po prihvatljivim cenama. IATF 16949 se usmerava na efikasne veze na poslovnom planu preduzeća, politike kvaliteta, ciljeva kvaliteta i mere. U osnovi ovog standarda je ISO 9001, na čije zhteve su dodati posebni zahtevi specifični za autoindustriju.


Neki od ključnih dodatnih zahteva uključuju:
• fokus na angažovanje najvišeg rukovodstva i povezivanja biznis plana sa jasno definisanim ciljevima kvaliteta;
• fokus na upravljanje ljudskim resursima, uključujući i procese za identifikaciju zahteva za kompetenciju, obezbeđujući obuku i provere efikasnosti preduzetih akcija;
• fokus na motivaciju zaposlenih za postizanje ciljeva kvaliteta, ostvarivanje kontinualnog poboljšanja i stvaranje okruženja za promovisanje inovacija;
• proces merenja, kao veličina u kojoj je osoblje svesno relevantnosti i važnosti svojih aktivnosti i na koji način oni doprinose ostvarivanju ciljeva kvaliteta;
• fokus na proizvod i dizajn procesa;
• razvoj isporučilaca koristeći IATF 16949;
• obezbeđivanje efikasne kontrole interne i eksterne laboratorije;
• proces merenja zadovoljstva kupaca za vođenjem efikasnog sistema, procesa i audita proizvoda;
• efektivna analiza podataka u svrhu kontinualnog poboljšanja.


Zaposleni u organizacijama koje žele da uvedu IATF 16949 moraju biti obučeni, pored zahteva standarda IATF 16949, i za primenu metoda i postupaka za upravljanje projektom (razvoj i/ili osvajanje novog proizvoda):
• APQP – planiranje kvaliteta proizvoda;
• FMEA – analiza grešaka i njihovih efekata;
• SPC – statističko upravljanje procesima;
• MSA – analiza sistema merenja;
• PPAP – proces odobravanja dela za proizvodnju;
• 8D - metodologija za rešavanje problema.

Ove metode i tehnike koji su detaljno definisane u priručnicima koje objavljuje AIAG (američko udruženje proizvođača automobila) ili VDA (nemačko udruženje).


Najznačajniji aspekti primene su vezani za:
• praćenje parametara (OTD – isporuka na vreme, ppm – udeo loših delova na milion proizvedenih, premium freight – dodatni troškovi transporta, brzina odgovora na reklamacije...);
• sistematsko praćenje i analiza troškova ne/kvaliteta;
• uspostavljanje audita procesa i audita proizvoda;
• neprekidno poboljšanje proizvodnih procesa (smanjivanje variranja procesa) kroz statističko upravljanje (X-R karte) i studiju sposobnosti procesa (Cpk);
• definisanje planova za vanredne situacije (contingency plan);
• primena FMEA, SPC i MSA pri osvajanju novih proizvoda;
• zahtev prema isporučiocima da primene PPAP.

 

Zahteve standarda mogu primeniti sve organizacije koje žele da iskoriste prednost ovakvog sistematskog pristupa u auto industriji. Međutim, sertifikacija je ograničena samo na organizacije koje isporučuju delove, komponente i materijale koji se ugrađuju u automobil i organizacije koje isporučuju usluge tipa: površinske zaštite, termičke obrade, farbanja,... Pod autoindustrijom se podrazumeva proizvodnja delova za proizvođače putničkih i teretnih vozila i autobusa, dok poljoprivredne mašine ne spadaju u ovu kategoriju. Pružaoci usluga (dizajn, prodajni saloni, servisi vozila, transport vozila, proizvođači alata,...) isporučiocima u auto industriji ne mogu biti sertifikovani prema ovom standardu.

 

Prednosti dobijanja sertifikata prema IATF 16949 su:
• poboljšan kvalitet proizvoda i procesa;
• obezbeđenje pristupa globalnom sistemu kvaliteta u razvojnom lancu snabdevanja isporučioca / podizvođača;
• smanjenje varijacije u procesima;
• zajednička terminologija za razumevanje kriterijumima kvaliteta;
• kontinualno poboljšanje performansi poslovnih procesa kroz tekuće certifikacione audite;
• povećanje zadovoljstva zaposlenih kroz povećanje efikasnosti upravljanja;
• osnovna linija benefita kroz produktivnost, smanjenje otpada i bolje korišćenje resursa;
• jedinstveni sistem registracije sistema kvaliteta u susret višestrukim zahtevima kvaliteta od strane kupaca;
• primena najboljih proizvođačkih praksi.


 

Ovaj standrad se sertifikuje kroz kroz nekoliko koraka koji slede:


1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije,  kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj lokacija i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.


2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge.


4. Nakon usaglašavanja oko detalja provere, tim ocenjivača održava pretproveru u slučaju kompleksnog sistema i specifične delatnosti ili sprovodi redovnu proveru, u skladu sa dostavljenim programom i planom.


5. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i koordinator sistema upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


6. Provera se sastoji iz dva dela: I i II faze. I faza započinje  pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom, ciljeva, rezultata preispitivanja upravljanja i rezultata interne revizije. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem menadžmenta klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Ocenjivač će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocenjivanja sistema na licu mesta.


7. II faza provere uključuje ocenjivače koji će proveriti sistem upravljanja klijenta na mestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primena definisanih zahteva standarda sistema menadžmenta i specifikacija, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema menadžmenta i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procene.


8. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


9. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.


10. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


11. Prve i druge godine, nakon inicijalne provere, na lokaciji klijenta se sprovodi procena kritičnih komponenti sistema upravljanja. Identifikuje se potencijal za poboljšanje, sa fokusom na stalno unapređenje i održivu efikasnost. Klijent se o datumu nadzorne provere obaveštava pisanim putem, kada mu se dostavljaju program i plan provere, kao i lista ocenjivača.


12. Sertifikat koji se izdaje za sistem menadžmenta kvalitetom važi ograničen vremenski period - odnosno tri godine. Na kraju ovog ciklusa, ponova provera će biti sprovedena kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provere, biće izdat novi sertifikat.

bottom of page