top of page

Postupak sertifikacije

Inicijalno informisanje

Proces sertifikacije počinje sa potrebama i očekivanjiam klijenata, a CESNA poret toga uzima u obzir: oblik organizovanja klijenta, sistem upravljanja, veličinu organizacije, broj lokacija i vrstu delatnosti.


 Zajedno, obe strane definšu ciljeve procene, uključujući primenljive standarde i specifikacije.

Ponuda i ugovor

CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora ugovor u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.

Pretprovera

Pretprovera može da posluži kao inicijalna procena performansi ili GAP analiza, identifikacija prednosti i oblasti za poboljšanje. Za veće projekte ocenjivanja i sertifikacije, održavanje projektnog sastanka pruža dragocenu priliku da se upoznaju klijent i glavni ocenjivač i da se razvije prilagođen plan procene za sve funkcije i lokacije koje su uključene. Pred-procena je opciona.

Inicijalna provera - Faza I

Procedura procene počinje sa pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom, ciljeva, rezultata preispitivanja upravljanja i rezultata interne revizije. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem menadžmenta klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Procenitelj će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocenjivanja sistema na licu mesta.

Inicijalna provera - Faza II

Tim procenitelja će proveriti sistem upravljanja klijenta na mestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primena definisanih zahteva standarda sistema menadžmenta i specifikacija, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema menadžmenta i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procene. Procena rezultata, uključujući i sve nalaze provere, će biti predstavljena klijentu tokom završnog sastanka. Potrebna akcioni planovi će se dogovoriti po potrebi.

Evaluacija rezultata provere i odlučivanje

Provera CESNA procenitelja će dovesti do rezultata provere i Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.

Dodela sertifikata

Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta.

Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.

Nadzorne provere

Prve i druge godine, nakon inicijalne provere, na lokaciji klijenta se sprovodi procena kritičnih komponenti sistema upravljanja. Identifikuje se potencijal za poboljšanje, sa fokusom na stalno unapređenje i održivu efikasnost.​

Ponovna procena - resertifikacija 

Sertifikat koji se izdaje za sistem upravljanja važi za ograničen vremenski period, često najviše tri godine. Na kraju ovog ciklusa, ponova procena će biti sprovedena kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provere, biće izdat novi sertifikat

bottom of page