top of page

Sertifikacija sistema dobre proizvođačke prakse - kozmetika ISO 22716

Od 2013. godine svi kozmetički proizvodi na tržištu Evropske unije moraće biti proizvedeni u skladu sa smernicama dobre proizvođačke prakse (Good manufacturing practice, GMP). Jedna od mogućih opcija za proizvođače kozmetičkih proizvoda je i ispunjavanje zahteva međunarodnog standarda ISO 22716 preuzetog u nacionalnu standardizaciju - SRPS EN ISO 22716 (Kozmetika-Dobra proizvođačka praksa (GMP) - Smernice za dobru proizvođačku praksu), te potom sertifikacija sistema od strane sertifikacionog tela. Na taj način obezbeđuje se uvođenje sistema koji će doprineti kvalitetu proizvoda, a zatim i dobijanju sertifikata koji pruža mogućnost plasiranja proizvoda na novim tržištima.


Međunarodni standard koji je preuzet u nacionalnu standardizaciju kao SRPS EN ISO 22716 (Kozmetika-Dobra proizvođačka praksa (GMP) - Smernice za dobru proizvođačke praksu) predstavlja Vodič za Dobru proizvođačku praksu namenjenu kozmetičkim proizvodima. Ovaj Vodič je pripremljen prema specifičnim potrebama kozmetičke industrije, nudeći organizacione i praktične savete u upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim resursima, koji utiču na kvalitet proizvoda, prateći svaki segment proizvodnje sve do plasiranja proizvoda na tržište. Dobru proizvođačku praksu – DPP predstavlja praktični razvoj koncepta osiguranja kvaliteta, kroz opis plana aktivnosti, baziranom na naučnoj proceni rizika. Cilj ovog Vodiča je definisanje aktivnosti koje omogućavaju dobijanje proizvoda tačno određenih karakteristika. Standard ISO 22716 pruža smernice o proizvodnji, kontroli, skladištenju i transportu kozmetičkih proizvoda. Smernice obuhvataju aspekte kvaliteta proizvoda, ali u celosti ne pokrivaju aspekte lične zaštite, niti zaštite životne sredine, jer su za navedeno odgovorne kompanije i lokalna regulativa.

 

 


Sistem dobre poizvođačke prakse se sertifikuje u skladu sa standardom ISO 22716, a postupak sertifikacije se odvija kroz nekoliko koraka koji slede:​


 

1. Ostvarivanje kontakta klijenta i CESNA organizacije,  kako bi se ustanovile potrebe i očekivanja klijenata, a pored toga se uzima u obzir i: oblik organizovanja klijenta, veličina organizacije, broj lokacija i vrsta delatnosti. Radi ostvarivanja inicijalnog kontakta, klijent može kontaktirati CESNA kancelariju putem telefona, kontakt forme ili slediti uputstva na stranici „Informacije o ponudama“.


2. Pošto je inicijalni kontakt ostvaren, CESNA obezbeđuje detaljnu ponudu za uslugu ocenjivanja i sertifikacije, prilagođenu individualnim potrebama klijenta, na osnovu informacija dobijenih na početku. Po prihvatanju ponude, sledi kreiranje ugovora u kome se navode svi relevantni parametri, kao i važeći kriterijumi ocenjivanja i sertifikacije.


3. Po prihvatanju ponude i potpisivanju ugovora, klijent dobija obaveštenje o datumu sprovođenja sertifikacione provere, program i plan provere i spisak ocenjivača. Klijent ima pravo da zatraži pomeranje datuma provere ili promenu ocenjivača, ukoliko za to poseduje realne i argumentovane razloge.


4. Nakon usaglašavanja oko detalja provere, tim ocenjivača održava pretproveru u slučaju kompleksnog sistema i specifične delatnosti ili sprovodi redovnu proveru, u skladu sa dostavljenim programom i planom.


5. Provera započinje uvodnim sastankom na kome se rukovodstvo organizacije i Menadžer zaštite životne sredine upoznaju sa detaljima i procesom sprovođenja provere.


6. Provera se sastoji iz dva dela: I i II faze. I faza započinje  pregledom i evaluacijom sistema upravljanja dokumentacijom, ciljeva, rezultata preispitivanja upravljanja i rezultata interne revizije. Tokom ovog procesa, biće utvrđeno da li je sistem menadžmenta klijenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. Ocenjivač će objasniti zaključke i koordinirati sve potrebne aktivnosti za pripremu ocenjivanja sistema na licu mesta.


7. II faza provere uključuje ocenjivače koji će proveriti sistem upravljanja klijenta na mestu proizvodnje ili pružanja usluga. Kontrolisaće se primena definisanih zahteva standarda sistema menadžmenta i specifikacija, kao i efikasnost svih funkcionalnih područja, procesa sistema menadžmenta i drugih parametara. Kontrola se vrši na osnovu posmatranja, inspekcija, intervjua, razmatranja relevantnih podataka, kao i drugih tehnika procene.


8. Po završetku provere, održava se završni sastanak na kome se klijent upoznaje sa rezultatima provere, uključujući sve nalaze provere, i predstavlja se izveštaj koji će biti podnesen Komisiji za sertifikaciju.


9. Komisija CESNA-e samostalno odlučuje o izdavanju sertifikata. Klijent dobija izveštaj o proceni u kome su dokumentovani rezultati provere. Kada su ispunjeni svi zahtevi, klijent dobija važeći sertifikat.


10. Dodela sertifikata se sprovodi nakon donošenja odluke. CESNA sertifikate izdaje u dva formata – A4 i A3, na dva jezika po izboru klijenta. Klijent dobija tri važeća sertifikata i Pravilnik o korišćenju sertifikata i znaka sertifikacije.


11. Prve i druge godine, nakon inicijalne provere, na lokaciji klijenta se sprovodi procena kritičnih komponenti sistema upravljanja. Identifikuje se potencijal za poboljšanje, sa fokusom na stalno unapređenje i održivu efikasnost. Klijent se o datumu nadzorne provere obaveštava pisanim putem, kada mu se dostavljaju program i plan provere, kao i lista ocenjivača.


12. Sertifikat koji se izdaje za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine važi ograničen vremenski period - odnosno tri godine. Na kraju ovog ciklusa, ponova provera će biti sprovedena kako bi se obezbedilo tekuće ispunjavanje svih postavljenih uslova. Kao rezultat provere, biće izdat novi sertifikat.

bottom of page